جوايز:


اثرات برتر براساس امتياز داوران انتخاب و به شرح زیر مورد تشویق قرار می گیرند:
الف: دریافت جایزه نقدی
ب: درج اثر با نام و مشخصات صاحب اثر در سایت مربوطه برای همیشه
پ: ارسال اثر به رسانه های زیست محیطی در سرتاسر دنیا
ت: ارسال اثر برای مسئولین زیست محیطی کشور
ث: ارسال لوح تقدیر برای تمامی شرکت کنندگان