جوايز:


اثرات برتر براساس امتياز داوران انتخاب و به شرح زیر مورد تشویق قرار می گیرند:
الف: دریافت جایزه نقدی
ب: درج اثر با نام و مشخصات صاحب اثر در سایت مربوطه برای همیشه
پ: ارسال اثر به رسانه های زیست محیطی در سرتاسر دنیا
ت: ارسال اثر برای مسئولین زیست محیطی کشور
ث: ارسال لوح تقدیر برای تمامی شرکت کنندگان

مسابقات عکاسی:


نفر اول، پنج میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 3000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 2000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر دوم، سه میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 2000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر سوم، دو میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 1000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

مسابقات کاریکاتور:


نفر اول، پنج میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 3000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 2000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر دوم، سه میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 2000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر سوم، دو میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 1000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

مسابقات پویانمایی:


نفر اول، پنج میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 3000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 2000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر دوم، سه میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 2000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر سوم، دو میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 1000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

مسابقات کلیپ کوتاه:


نفر اول، پنج میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 3000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 2000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر دوم، سه میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 2000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)

نفر سوم، دو میلیون ریال به شرح زیر تقدیم می گردد:

• 1000000 ریال (اهدایی خانه هنرمندان شهرداری مشهد)

• 1000000 ریال (اهدایی موسسه آموزش عالی خاوران)